Betalingsvoorwaarden:

Zeg uw afspraak tijdig af! 

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u plotseling verhinderd? Mailt u dan alstublieft binnen 24 uur af.

 

* Indien u de afspraak niet 24 uur van te voren annuleert dient u 57 euro te betalen.

* Indien u vergeet de afspraak te annuleren krijgt u een factuur van 114 euro.

* Betalingen dienen binnen twee weken voldaan te worden. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Administratiekosten worden inrekening gebracht.

* Het afzeggen van afspraken dient schriftelijk te gebeuren.

* Voldoet u niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

* Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

* Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verder behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.