Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ. Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Verwijzingen en de administratieve afhandeling van jeugdzorg gaat echter per 1 januari 2015 via de gemeenten

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:

  1. Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie
  2. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
  3. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen

 

Producten en tarieven
In de Basis GGZ wordt gebruikt gemaakt van de volgende te declareren zorgproducten:

  1. Basis GGZ Kort
  2. Basis GGZ Middel
  3. Basis GGZ Intensief
  4. Basis GGZ Chronisch
  5. Onvolledig behandeltraject
  6. Onverzekerd behandelproduct (OVP)


Ieder van deze zorgproducten kent een vaste vergoeding. De maximum tarieven voor 2019 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Het hangt af van de zwaarte van de zorgvraag en het aantal behandelminuten via welk zorgproduct een behandeltraject wordt gedeclareerd.

Prestatie Omschrijving
Maximale duur
 Tarief in euro's

Basis GGZ Kort (BK)

Lichte DSM stoornissen 300 minuten 507,62
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoorniseen 500 minuten 864,92
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 750 minuten 1356,25
Basis GGZ Chronisch (BC) Chronische stabiele stoornissen 750 minuten 1251,70
Onvolledig behandeltraject    Geen DSM stoornis, cliënt stopt met de behandeling na max 120 minuten, cliënt profiel is te zwaar voor de GB GGZ.     120 min 207,19

 OVP                                 Niet verzekerd basiszorg consult                                                                                                 45 minuten              105,25    

 

 

Uiteraard kunt u bij de Praktijk voor Medische Psychologie met alle psychische problemen terecht, echter niet alles wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hieronder kunt u lezen op welke manier u voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking kunt komen. Indien u zich aanvullend heeft verzekerd kan het zijn dat u vergoeding kunt krijgen voor de probleemgebieden genoemd bij de niet verzekerde zorg. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

Niet verzekerde zorg:
O.a. alle werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën vallen niet onder de basis GGZ en worden niet vergoed. Dit geldt ook voor mindfulness en hypnosetechnieken als behandelmethodiek. 

Deze consulten worden als een niet verzekerd basiszorg consult geboekt. Hiervoor wordt een tarief van 105,25 euro per 45 minuten gerekend. U krijgt de factuur thuis en dient zelf zorg te dragen voor de betaling.

Voor trainingen en coachingstrajecten geldt het tarief van 105,25 euro, echter dit is BTW-belast met 21%.

 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ? De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Eigen risico: Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.  

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Check uw polisvoorwaarden voor de juiste informatie.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft: Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. Voor een nieuw product heeft u akkoord van uw huisarts nodig en dus een nieuwe verwijzing.

 

Wie betaalt de rekening? Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening zelf. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. 

  

2018:

Vanaf 2018 werkt de Praktijk voor Medische Psychologie volledig contractvrij, dit betekent dat er geen contracten meer afgesloten zullen worden met de zorgverzekeraars.

Uiteraard blijft iedereen welkom om te komen!!

Voor een eventuele vergoeding van de kosten is het van belang om goed uw polisvoorwaarden te checken. Er is een groot verschil tussen een in natura polis en een restitutie polis. Bij de eerste vorm bent u in principe gebonden aan de zorg die uw zorgverzekeraar inkoopt. Als u dan bij mij in behandeling zou willen (en ik heb geen contract met uw zorgverzekering) betekent dit dat de kosten van een product gedeeltelijk vergoed gaan worden.

Heeft u gekozen voor een restitutiepolis dan bepaalt u zelf naar welke zorgverlener u wilt gaan, ongeacht of ze contracten met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De vergoeding van de geboden zorg bij een niet gecontracteerde zorgverlener ligt dan ook hoger bij een restitutiepolis dan bij een in natura polis. Check te allen tijde wel de polisvoorwaarden!

 

Betalingsvoorwaarden:

Zeg uw afspraak tijdig af! 

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u plotseling verhinderd? Mailt u dan alstublieft binnen 24 uur af.

 

* Indien u de afspraak niet 24 uur van te voren annuleert dient u 52,50 euro te betalen.

* Indien u vergeet de afspraak te annuleren krijgt u een factuur van 105,25 euro.

* Betalingen dienen binnen twee weken voldaan te worden. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Administratiekosten worden inrekening gebracht.

* Het afzeggen van afspraken dient schriftelijk te gebeuren.

* Voldoet u niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

* Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

* Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verder behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 

 

Kwaliteitsstatuut 

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut dat ter inzage voor de cliënten op de praktijk aanwezig is.