PRIVACYSTATEMENT Praktijk voor Medische Psychologie

    

Praktijk voor Medische Psychologie, gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08217314, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe de Praktijk voor Medische Psychologie] met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

   

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de Praktijk voor Medische Psychologie persoonsgegevens verwerkt:

 

 1. (potentiële) patiënten;

 2. bezoekers van de Praktijk voor Medische Psychologie

 3. alle overige personen die met de Praktijk voor Medische Psychologie contact opnemen of van wie de Praktijk voor Medische Psychologie persoonsgegevens verwerkt.

  

2.  Verwerking van persoonsgegevens

De  Praktijk voor Medische Psychologie verwerkt persoonsgegevens die:

 

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers

  

3.  Doeleinden verwerking

 De  Praktijk voor Medische Psychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

   

 4.  Rechtsgrond

 De Praktijk voor Medische Psychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

  

5.  Verwerkers

de Praktijk voor Medische Psychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Praktijk voor Medische Psychologie persoonsgegevens verwerken. De Praktijk voor Medische Psychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.  Persoonsgegevens delen met derden

De Praktijk voor Medische Psychologie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Praktijk voor Medische Psychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

  

7.  Doorgifte buiten de EER

De Praktijk voor Medische Psychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de Praktijk voor Medische Psychologie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  

8.  Bewaren van gegevens

 De Praktijk voor Medische Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 Praktijk voor Medische Psychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

   

9.  Wijzigingen privacy statement

Praktijk voor Medische Psychologie kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van de Praktijk voor Medische Psychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  

10.  Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht de Praktijk voor Medische Psychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de  Praktijk voor Medische Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar:  praktijkmedischepsychologie@gmail.com 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Praktijk voor Medische Psychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Praktijk voor Medische Psychologie door een e-mailbericht te sturen naar praktijkmedischepsychologie@gmail.com 

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)