Generalistische basis GGZ

Behandeling van een psychische stoornis in de generalistische basis GGZ valt binnen uw basisverzekering. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). 

 

Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg, zoals relatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of ik verwijs u terug naar uw huisarts of POH-GGZ. Vanaf de intake kan het eigen risico worden aangesproken. 

 

Indien u zich aanvullend heeft verzekerd kan het zijn dat u vergoeding kunt krijgen voor de probleemgebieden genoemd bij de niet verzekerde zorg. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven 2023

De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van een consult.

De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 45 minuten.

Het kan ook zijn dat een intake afspraak van 60 minuten wordt gepland of een EMDR-sessie van 90 minuten.

Als uw afspraak uitloopt naar 60 minuten, dan betaalt u 60 minuten. Als voor uw afspraak 45 min is gereserveerd en uw afspraak duurt 35 minuten, dan betaalt u de gereserveerde tijd.

 

Een intake afspraak valt onder diagnostiek en zijn twee gesprekken van 45 min. 

 

Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II (NZA-tarief)

Consulttype                               Product-code NZA-tarief
Diagnostiek/intake 45 minuten         Co0432 151,07 euro
Diagnostiek/intake 60 minuten         Co0562 173,40 euro
Diagnostiek/intake 75 minuten         Co0692 211,43 euro
Behandeling 45 minuten                  Co0497 128,40 euro
Behandeling 60 minuten                  Co0627 152,50 euro
Behandeling 75 minuten                  Co0757 187,76 euro
Behandeling 90 minuten                  Co0887 229,30 euro

 

 

Vergoedingen

Voor een overzicht van vergoedingen van zorgverzekeraars bij een contractvrije vrijgevestigde psycholoog kijk op deze link 

Hoeveel u vergoed krijgt is dus afhankelijk van uw polis. Een vergoeding op restitutie basis betekent dat u het marktconforme tarief volledig vergoed krijgt. De rekening kunt u geheel declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het is dan ook belangrijk dat u controleert of u een volledige restitutie-polis heeft. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of zien op uw polis.

Heeft u een naturaverzekering, dan vergoedt uw verzekering meestal tussen de 60-80% van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Het deel dat uw verzekering niet vergoedt is voor eigen rekening. Wilt u weten hoeveel procent er vergoed wordt van uw kosten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of kijk op eerder genoemde link.  

 

Particulier tarief, geen verwijzing huisarts

In mijn praktijk kunt u ook terecht zonder verwijzing van een huisarts voor behandeling.

Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werk gerelateerde problemen.

Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacyoverwegingen.

Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten.

Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg (OVP/OZP) vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening.

Hiervoor zal €125,00 per sessie (45 min. gesprekstijd, 15 min administratietijd) in rekening worden gebracht (vrijgesteld van BTW).

In dit geval stuur ik u per gesprek een factuur.

 

Verhindering

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk afmelden.

Als u de afspraak te laat afzegt, of de afspraak helemaal niet afzegt, wordt ongeacht de reden van afmelding de gemiste behandeling bij u in rekening gebracht tegen het particulier tarief (125 euro). Dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

 

Betalingsvoorwaarden

* Betalingen dienen binnen twee weken voldaan te worden. Bij overschrijden van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. Administratiekosten worden inrekening gebracht.

* Het afzeggen van afspraken dient schriftelijk te gebeuren.

* Voldoet u niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

* Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

* Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verder behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

  

Contractvrij

De Praktijk voor Medische Psychologie werkt volledig contractvrij. 

De kosten worden mogelijk deels vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar. Alle cliënten ontvangen de factuur zelf en kunnen deze zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden.

Cliënten dienen zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor de juiste informatie over de eigen situatie.

In het geval van verlenging van een behandeltraject is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf uit te zoeken of zijn/haar zorgverzekeraar voorwaarden stelt inzake de vergoeding van de kosten om door te kunnen gaan met de behandeling. 

In alle gevallen geldt dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de betaling van de verschuldigde therapiekosten.

 

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen dient er een verwijsbrief van uw huisarts te zijn. Deze moet gedateerd zijn voor het eerste contact. Ook moet in deze verwijsbrief de persoonlijke AGB-code van uw huisarts staan en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. Ten slotte moet vermeld staan dat u verwezen wordt voor een traject binnen de Basis GGZ.

 

Kwaliteitsstatuut

In de praktijk is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut aanwezig.  

 

Klachten 

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling  en de geschillencommissie van de  Nederlandse vereniging van Gezondheidszorgpsychologen.

(door op het logo te klikken komt u bij de klachtenregeling van de NVGzP)

 

Tevens is de praktijk aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen. (NIP)  i.v.m. tuchtrecht en klachten hieromtrent. Hier kunt u meer informatie vinden over het indienen van een klacht. 

 

per 1-1-2023 kunt u een klacht indienen via www.psynip.nl/klachtenregeling,

 

 

Privacystatement 

De praktijk maakt gebruik van een privacystatement.

U kunt dit hier nalezen.